Relaxing4U

Healthy & Balance For Your Body

Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 

Definities

 1. Relaxing 4U, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20100615
 2. Cliënt: degene met wie Relaxing 4U een overeenkomst/behandeling is aangegaan
 3. Partijen: Relaxing 4U en cliënt samen

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Relaxing 4U.

 

 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Cliënt tegen te gaan dan wel te verminderen.

 

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in het licht’ van deze bepalingen.

 

 Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Cliënt een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Relaxing 4U tot een enkele of wel verschillende behandelingen.

 

 1. Relaxing 4U is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de cliënt op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de cliënt reeds door Relaxing4U verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. De cliënt wordt geacht de door Relaxing 4U gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

 

 1. Betaling dient te geschieden direct na behandeling middels pin of contant, tenzij door beide partijen overeengekomen binnen 7 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.

 

 1. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

 

 1. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Relaxing 4U, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Cliënt geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

 

 1. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

 1. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 1. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de cliënt van alle bestelde goederen. Door Relaxing 4U geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

 

 1. Relaxing 4U heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Relaxing 4U zal de cliënt hiervan voorafgaand op de hoogte stellen. De cliënt heeft het recht de overeenkomst met Relaxing 4U op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Relaxing 4U zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 1. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Relaxing 4U aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Relaxing 4U worden verstrekt. Relaxing 4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Relaxing 4U is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

 1. Relaxing 4U is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

 

 1. Relaxing 4U is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

 

 1. Indien Relaxing 4U aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Relaxing 4U beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van Relaxing 4U is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Relaxing 4U.

 

 1. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is Relaxing 4U voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Wanneer dit niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de cliënt een klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil.

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Relaxing 4U is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Relaxing 4U het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 6 Wijziging voorwaarden

1.De toepassing van de laatste versie zoals bekend bij het starten van de behandelovereenkomst is geldend voor de hele duur van de behandeling.

 

Relaxing 4U

Telefoon: 06 4282 8816

E-mail: marion@relaxing4u.nl

 

Aangesloten bij FAGT, RBCZ, Quasir en Stichting Zorggeschil

KvK-nr.: 20100615

BTW: NL001583860B65