Relaxing4U

Healthy & Balance For Your Body

Privacy Verklaring.

Privacyverklaring

 

Relaxing 4U, gevestigd in Bergen Zoom is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

 

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op geneeskundige behandeling Overeenkomst (WGBO).

 

Wat houdt dit in?

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden tevens gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die – indien nodig – met uw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener. Zoals bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut. Daarnaast leggen we met die derden ook voorwaarden vast waarin uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd

Denk daarbij aan
• het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
• ervoor zorgdragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• een eventueel data-lek direct aan u wordt gemeld en aan de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en als enige toegang tot de gegevens in uw dossier in de originele vorm op papier waarvan de bewaartermijn van uw dossier 15 jaar is.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een eventuele doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • voor de financiële administratie: de factuur voor uw zorgverzekeraar bevat uw NAW-gegevens en uw geboortedatum
  • het gebruik van uw emailadres voor het versturen van facturen en tussentijds mailcontact.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, informeer ik u eerst en vraag ik expliciet uw toestemming hiervoor.

 

Privacy op de zorgnota
Op de factuur die u ontvangt staan uw naam, adres, woonplaats, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling vermeld. De zorgverzekeraar vraagt om vermelding van deze gegevens zodat u de factuur bij hen kunt declareren. De bewaartermijn van facturen is 7 jaar.

Uw rechten als cliënt

Recht op inzage
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mij mag vragen of ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Recht op correctie en verwijdering
U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Recht op data deportabiliteit
In de AVG (artikel 20) heet dit het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u recht hebt om de persoonsgegevens van mij te ontvangen. Ook kunt u mij vragen om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

 

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

Klachtrecht
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?
Neem hierover dan eerst contact met mij op. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij een de Stichting Zorggeschil Nederland.

 

Toestemmingsverklaring
Tijdens het intake consult vraag ik u een verklaring te tekenen waarin u mij toestemming geeft uw persoonsgegevens te gebruiken. Deze verklaring wordt in uw dossier bewaard.